Дошкільний навчальний заклад "Барвінок"

Дошкільний навчальний заклад "Барвінок"Дошкільний навчальний заклад "Барвінок" функціонує з 01.02.1987 року і знаходиться у комунальній власності громади села Виноградове.

Здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту дошкільного закладу.

Педагогічний колектив втілює в життя державну політику в галузі освіти, а саме: реалізуються завдання державних програм «Дитина», «Зернятко». Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється його засновником виконкомом Виноградівської сільської ради та відділом освіти Цюрупинської районної державної адміністрації.

Роботою дошкільного закладу безпосередньо керує завідувачТеленик Олена Петрівна, відповідно до Статуту та річного плану роботи.

У дошкільному закладі створені умови для фізичного, психічного розвитку дітей, їх виховання та навчання.

Дошкільний заклад має свій Статут, структура якого відповідає типовому статуту дошкільного закладу України та визначає мету, завдання закладу, тенденції розвитку, правові, організаційні та фінансові заходи функціонування.

Головна мета дошкільного закладу – виховати здорову, гармонійно розвинену особистість. Навчально-виховна робота педагогів здійснюється за такими напрямками:

1. Зміцнення фізичного і психічного здоров’я дитини:

 • розвиток психофізичного потенціалу кожної дитини;
 • виховання інтересу до активної рухової діяльності;
 • формування системи валеологічних знань, основ екологічної культури;
 • оздоровлення організму, безпека життєдіяльності.

2. Розвиток творчої особистості дошкільника:

 • розвиток творчої активності, заохочення до самовираження у творчій діяльності;
 • використання проблемних ситуацій, логічних завдань;
 • встановлення причинно-наслідкових зв’язків, уміння аналізувати, робити висновок;
 • уміння розв’язувати суперечності.

3. Громадянське виховання дошкільнят:

 • формування любові до сім’ї, родини, села, рідного краю;
 • формування любові і поваги до культурного спадку свого народу;
 • формування духовних взаємин;
 • виховання поваги до національних традицій;
 • виховання почуття власної гідності, толерантне ставлення до представників різних національностей.

Управління закладом здійснюється через проведення загальних зборів трудового колективу, педагогічних рад, засідань батьківського комітету. Вищим органом громадського самоврядування є загальні збори трудового колективу, які проводяться не рідше ніж два рази на рік. На загальних зборах трудового колективу заслуховують звіти про підготовку садка до нового навчального року, розглядають питання навчально-виховної, фінансово-господарської діяльності закладу, приймають рішення про стимулювання праці працівників, визначаються правила внутрішнього розпорядку закладу, розподіл функціональних обов’язків.

Постійно діючим колегіальним органом у закладі є педагогічна рада, до складу якої входять керівник, вихователі, медична сестра, батьки. Робота педагогічної ради спрямована на підвищення кваліфікації працівників, впровадження досягнень дошкільної педагогіки та психології, передового педагогічного досвіду.

Тематика питань розглянутих на педагогічних радах різноманітна:

 • «Особистістно-орієнтовний підхід у навчально-виховному процесі дітей раннього віку»;
 • «Здорова дитина – здорова нація»;
 • «Плекаємо дослідників, природолюбів»;
 • «Сюжетно-рольова гра і розвиток дитини»;
 • «Конструктивна діяльність – умова пізнавального розвитку дошкільнят»;
 • «Музично-естетичне виховання і формування особистості дитини»;
 • «Моральні якості і етика поведінки»;
 • «Екологічне виховання дошкільнят».

Вище вказана тематика питань, являє собою систему проблем спрямованих на покращення якості навчання та виховання малят, умов перебування у закладі для забезпечення їх всебічного розвитку.

Для ефективної роботи колективу дошкільного закладу адміністрацією використовуються такі види контролю: порівняльний, поточний, оперативний, систематичний, тематичний, комплексний.

Одним із найрезультативніших форм контролю є поточний. Він носить системний, варіативний характер, спрямований на корекцію діяльності колективу. За результатами поточного контролю проводяться співбесіди з працівниками, наради при завідуючому, педагогічні години.

З метою перевірки готовності дітей до школи (розумової, вольової, мотиваційної, фізичної, психологічної) адміністрація закладу використовує комплексний контроль.

Робота в повсякденному житті включає ігрову діяльність, самостійну діяльність дітей (художню, рухову, мовленнєву ігрову, трудову дослідницьку), індивідуальну роботу, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги.

Уся навчально-виховна робота здійснюється за програмами; науково-методичною літературою, яка рекомендована Міністерством освіти і науки України.

Вивчення загального стану освітньо-виховного процесу планується у формі комплексних та тематичних перевірок, попереджувального, оперативного та епізодичного контролів. Ці види контролю забезпечують вивчення діяльності всіх педагогів, помічників вихователів, систематичність роботи всього колективу.

Фронтальний контроль застосовується один раз на рік у старших групах, під час якого вивчається стан навчально-виховної діяльності по всіх напрямках діяльності вихователів, а також рівень засвоєння дітьми програмних вимог. Результати оформлюються і відображаються в наказі по дошкільному навчальному закладі.

Дошкільний навчальний заклад "Барвінок"Попереджувальний контроль використовуємо з метою надання методичної допомоги вихователям та перевірки виконання пропозицій завідувача, рішення попередніх педагогічних рад.

Згідно з річним планом роботи проводиться оперативний та епізодичний контроль, який забезпечує системність, оперативність контролю за роботою педагогічного колективу щодня. Результати спостережень заносяться до ділового щоденника аналізу навчально-виховної роботи, інформація старшої медичної сестри заслуховується на педагогічних радах та виробничих нарадах.

Проведення педагогічних рад підпорядковується загально педагогічним вимогам: колегіальності, гласності, демократичності, систематичності, наступності, перспективності. На педагогічних радах присутні члени педагогічного колективу, медична сестра. Педагогічні ради проводяться у різноманітних формах, зокрема у формі ділової гри, семінарів-практикумів, конференцій, педагогічних рингів і т д … Вихователі готують теоретико-практичні повідомлення, презентують неординарні форми роботи з дітьми, конспекти інтегрованих занять, дидактичні ігри на основі рекомендованої літератури та власного досвіду.

Окрема робота ведеться з помічниками вихователів, активними учасниками навчально-виховного процесу. Постійно підвищується загальнокультурний рівень помічників вихователя: проводиться індивідуально - роз’яснювальна робота, колективно напрацьовуються загальні вимоги і нормативні правила на п’ятихвилинках.

У методичному кабінеті збирається матеріал з досвіду роботи вихователів. музичних керівників, медичних сестер. Це тези, реферати, підготовлені вихователями для виступів на педрадах, конспекти занять, сценарії свят, кращі дитячі роботи, які є результатом перспективного досвіду.

Методична робота спрямована на те, щоб допомогти працівникам удосконалити знання з сучасної української мови, що відповідає Закону України «Про державну мову». Вся ділова документація закладу ведеться державною мовою. Дотримання нормативності (правил усного і писемного мовлення) є обов'язковим при веденні педагогічних рад, виробничих нарад, зборів.

Усі ці педагогічні напрацювання вихователів дошкільного закладу спираються на сучасний особистісно-орієнтовний підхід до дітей, який передбачає формування у дітей здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість.

У яслах-садку створені умови для ігрової діяльності як у приміщенні, так і на вулиці. У кожній з шести груп є загальне ігрове середовище, до складу якого входять ігрові зони:

 • набори ігрових дитячих меблів:
 • шафи для іграшок, моторних, технічних, образних, іграшок-тварин, музичних;
 • килим для будівельно-конструктивних та сенсорних ігор;
 • зони мистецтва, які виконують подвійне навантаження: інтегрують усі види самостійної художньо-естетичної діяльності, а також стимулюють та забезпечують творчі ігри дитини, ігри-драматизації та інсценівки, ігри з елементами праці та художньо-творчої діяльності;
 • столики для настільно-друкованих ігор;
 • атрибути для сюжетно-рольових ігор;

У групових кімнатах ясельних та дошкільних груп відведено достатньо місця для всіх видів ігор згідно з програмами.

Провідне місце в житі дітей дошкільного віку займає сюжетно-рольова гра в якій вони відображають знання про довкілля, трудову діяльність дорослих, їхнє життя, суспільні відношення, а також власні вміння та навички. Про ефективність організації ігрової діяльності свідчать результати моніторингу:

 • діти 3 року життя наслідують дорослих, граються в сюжетні ігри з однолітками поряд, але не разом, ігри нетривалі;
 • діти 4 року життя вміють гратися поряд, не заважаючи один одному, граються разом до 25-30 хвилин під керівництвом вихователя;
 • діти 5 року життя об’єднуються у грі вміють розподіляти ролі, ділитися іграшками;
 • діти 6 року життя об’єднуються у спільну гру, домовляються про послідовність дій, враховують бажання ровесників надають посильну допомогу товаришам. Спільна гра тримає до 1 години.

Значне місце в навчально-виховні роботі займають дидактичні ігри, згідно розділу програм «Дитина», «Зернятко». Дидактичні ігри зберігаються і використовуються як на заняттях, так і в повсякденному житті (плануються за основними режимними моментами першої і другої половини дня або за видами дитячої діяльності). Є картотека дидактичних ігор в кожній групі. Чільне місце в роботі закладу займають конструктивно-будівельні ігри, спеціальні заняття з конструювання в повсякденному житті.

В яслах-садку створені умови для організації трудової діяльності:

· підібрані знаряддя праці для п’яти основних видів самообслуговування, господарсько-побутової праці, художньої праці на природі, колективної. Знаряддя праці відповідають віковим можливостям дитини, правилам безпеки і санітарно-гігієнічним вимогам.

Перспективне та календарне планування по вікових групах забезпечує розвиваючий характер трудового навчання: ускладнення завдань, відповідно до віку створення проблемних ситуацій.

Великого значення надаємо художній праці дітей 5-6 років: виготовлення ними іграшок, вітальних листівок, прикрас до свят, оформлення роздягалень та іграшкових кімнат.

Діти володіють трудовими навичками та вмінням відповідно до програмних вимог «Дитина» та «Зернятко»:

 • діти ясельних груп разом з вихователями виконують елементарні доручення господарсько-побутової праці, завдання дидактичних ігор, спрямованих на формування навичок догляду за лялькою;
 • діти молодших груп прибирають іграшки після гри, витирають пил з іграшок, збирають листя, допомагають помічнику вихователя сервірувати стіл, поливати квіти, підгодовують взимку пташок, беруть участь у збиранні врожаю зі свого городу. Проте є певні труднощі у формування навичок самообслуговування (одягання, зав’язування шнурків, застібання ґудзиків);
 • 98% середньої групи достатньо самостійні в самообслуговуванні: допомагають сервірувати стіл, готують все необхідне для роботи в куточку природи, на городі, майданчику. Збирають природний матеріал для занять;
 • 100% дітей старших груп мають необхідні навички із самообслуговування, господарсько-побутової праці. Вони виконують обов’язки чергових по їдальні, в куточку природи, на заняттях, виявляють самостійність у трудових справах, творчість при виготовленні атрибутів для ігор.

У дошкільному навчальному закладі вирішуються завдання формування у дітей уміння працювати в колективі.

Діти молодшого дошкільного віку вміють узгоджено працювати під час колективної праці (по двоє, підгрупами і всі разом під керівництвом вихователя).

Виховання дітей у праці здійснюється через ознайомлення з працею дорослих і послідовне ознайомлення з працею дорослих у близькому оточенні, під час екскурсій-оглядів: читання художньої літератури, розгляду ілюстрацій.

Так, діти молодших груп знають про працю вихователя, лікаря, водія, двірника. Діти середніх груп знають про роботу кухаря, лікаря, водія, помічника вихователя, будівельника. Старші дошкільники знають про працівників харчоблоку, лікаря, водія, будівельника, пожежника, вихователя, помічника вихователя.

Дошкільний навчальний заклад "Барвінок"У дошкільному навчальному закладі створено естетично-розвиваюче середовище: забезпечується максимальна емоційна зручність, насичення життя дитини позитивними емоціями, гармонійно поєднуються фізичні та психічні навантаження з відпочинком, вихователі толерантно ставляться до невдач, незнань, помилок дитини, дозволяють їй усамітнюватися, позбавляють страху. Ці фактори є чинниками теплого домашнього мікроклімату в групі, який впливає на загальну емоційно-позитивну атмосферу взаємодії у дитячому колективі.

Ясла-садок забезпечений посібниками, художньою, дитячою і методичною літературою. Педагогічним колективом здійснюється систематична послідовна робоча щодо розвитку мовлення дітей з урахуванням конкретних педагогічних умов: змісту роботи за програмами «Зернятко» (ранній вік), «Дитина» (дошкільний вік) за розділами «Світ звуків», «Слово до слова - складається мова», «У країні Граматики», «У нас у гостях книжка», «Ми розмовляємо».

Реалізація цих програм здійснюється на інтегрованих заняттях.

При проведенні інтегрованих мовленнєвих занять вихователі дотримуються таких вимог: тісний взаємозв'язок з іншими розділами програми; мовленнєва спрямованість занять; мовленнєва активність дітей; вирішення різних мовленнєвих завдань на кожному занятті. Один раз на місяць проводиться тематичне заняття зі звуковимови. чи з граматики.

У повсякденному житті проводяться різні форми мовленнєвої роботи: індивідуальна робота; збагачення словникового запасу дітей під час усіх видів діяльності: ігрової, комунікативної, пізнавальної, дослідницько-пошукової, художньо-естетичної та словесної дитячої творчості.

Вихователі два рази на рік роблять «зрізи» знань дітей з розвитку українського ; мовлення. Ведуть «Відомості про звуковимову дітей групи», де два рази на рік (вересень, січень) фіксується звуковимова дітьми шиплячих, сонорних та свистячих звуків.

В яслах-садку на достатньому рівні забезпечено процес формування елементарних математичних уявлень та сенсорного виховання дітей раннього та дошкільного віку. По вікових групах матеріал структуровано на основі ключових математичних понять (колір, величина, геометричні фігури та тіла, кількість і лічба, множини, орієнтування у просторі та часі).

Педагогічним колективом проводиться систематична і послідовна робота відповідно до розділів програми «Зернятко» та «Дитина». Усі форми роботи мають цілеспрямований, систематичний характер, заздалегідь спланований вихователем за перспективним планом роботи на місяць, затвердженим завідувачем, календарним планом - на день у відповідності з режимом першої та другої половини дня.

Згідно з програмою «Дитина» заняття з математики проводяться один раз на тиждень, майже вся робота виноситься в повсякденне життя: ігри, індивідуальна, практична робота. Основною формою контролю за виконанням програмових вимог з математики є спостереження, затвердження перспективних планів роботи вихователя, перевірка підготовки вихователів до занять, аналіз зрізів знань дітей, контроль за виконанням рекомендацій.

У дошкільному навчальному закладі створені умови для формування у дошкільників уявлень про навколишній світ, природу. Навчальний процес з даного розділу забезпечений методичною та художньою літературою, наочними матеріалами, дидактичними іграми.

На території дошкільного закладу є куточок лісу, саду, квітники, город, приміщення прикрашають кімнатні рослини.

У всіх вікових групах є куточки природи, календарі природи і погоди, картинки пір року. В окремих групах є акваріуми.

Навчально-виховна робота здійснюється згідно перспективних та календарних планів, вихователі планують спостереження за об’є